Lista zadań nr 1 

Ocena końcowa = 2 + suma uzyskanych punktów.

Zadanie 1 (1 pkt)

Napisz w CUDA C prosty program wypisujący na stdout wszystkie dostępne informacje o zainstalowanym w systemie urządzeniu CUDA. Użyj funkcji cudaGetDeviceCount() i cudaGetDeviceProperties().

Zadanie 2 (1 pkt)

Pobierz, skompiluj i uruchom prosty program obliczający wartośc pewnego wielomianu dla  każdego z elementów wektora. Obliczona wartość jest umieszczana w analogicznym elemencie drugiego wektora.  Dopisz fragment wykonujący tę samą czynność sekwencyjnie z użyciem CPU. Zmodyfikuj kod tak, aby kernel wykonywał się w maksymalnej dostępnej liczbie wątków. Wykonaj pomiary czasu wykonania kodu CPU i GPU. Oszacuj, jaką część obliczeń na GPU pochłania transfer danych z/do urządzenia dla różnych rozmiarów tablicy argumentów (czyli różnych N). Zbierz i zaprezentuj wyniki

Zadanie 3 (1 pkt)

Zmodyfikuj kod z poprzedniego zadania w taki sposób, aby używał mapowania pamięci zamiast kopiowania danych pomiędzy hostem i urządzeniem. Powtórz pomiary, zbierz i zaprezentuj wyniki.