Zasady oceniania zadań i zaliczania zajęć

  1. Zadania laboratoryjne są wariantowane i każdy ze słuchaczy sam podejmuje decyzję o tym, do jakiej oceny aspiruje.
  2. Otrzymanie oceny 5.0 za daną listę zadań jest możliwe tylko w terminie dwóch kolejnych zajęć od daty przypisanej do danego zadania.
  3. Żródło oraz działający kod słuchacz jest obowiązany zaprezentować w trakcie zajęć.
  4. Po zaakceptowaniu rozwiązania słuchacz obowiązany jest przesłać mailem:
    1. kod źródłowy 
    2. krótkie sprawozdanie (może być umieszczone w treści maila) prezentujące i komentujące uzyskane wyniki
  5. Ocena końcowa z tej części laboratoriów obliczona zostanie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen.