PWJS (lab) -- zadanie #4

Zad 1 (1 pkt)

Napisz w języku Python program, który wczytuje wczytuje tekst z pliku o nazwie podanej w argumencie i wyprowadza na stdout histogram częstości występowania liter alfabetu łacińskiego (litery małe i wielkie urożsamiamy). Histogram ma być posortowany w kolejności malejącej częstości wystąpień i może wyglądać np. tak:

A    2123    18.45%
E    1923    16,71%
:
:

Zad 2 (2 pkt)

Dany jest plik, zawierający kolejno:
Napisz skrypt w języku Python, który odszyfruje tekst.

Wskazówka:

Jeden z ciekawszych sposobów odczytania pliku tekstowego linia po linii polega na wykorzystaniu tzw. menadżera kontekstu, co w kodzie wygląda następująco (trochę tu rzeczy jeszcze nieomówionych na wykładzie, ale wprawne oko dostrzeże sens każdej linijki):

try:
    with open('cipher.txt') as file:
        for line in file:
            print(line)

except FileNotFoundError:
    print('Error')